Nahajate se tukaj

***II PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (06106/2010 – C7 0147/2010 – 2008/0211(COD))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalka: Elisabeth Jeggle

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene

(06106/2010 – C7‑0147/2010 – 2008/0211(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (06106/2010 – C7–0147/2010),

–    ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0543),

–    ob upoštevanju členov 251(2) in 95(1) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0391/2008),

–    ob upoštevanju sporočila Komisije Parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

–    ob upoštevanju členov 294(7) in 114(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–    ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[1],

–    ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 13. maja 2009[2],

–    po posvetovanju z Odborom regij,

–    ob upoštevanju členov 70 in 72 svojega poslovnika,

–    ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7–0230/2010),

1.   sprejme stališče Sveta;

2.   ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj akt podpiše s predsednikom Sveta v skladu s členom 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.   naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj po tem, ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše pravni akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.


POSTOPEK

Naslov

Varstvo živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene

Referenčni dokumenti

06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

5.5.2009                     T6-0343/2009

Predlog Komisije

COM(2008)0543 - C6-0391/2008

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

17.6.2010

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

17.6.2010

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Elisabeth Jeggle

21.7.2009

 

 

Datum sprejetja

12.7.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

0

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Christophe Béchu, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Luís Paulo Alves, Marian Harkin, Giovanni La Via, Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Michael Cashman

Datum predložitve

13.7.2010

 

 
[1] Sprejeta besedila, 5. 5. 2009, P7_TA(2009)0343.

[2] UL C 277, 17. 11.2009, str. 51