Nahajate se tukaj

***I POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 247/2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (KOM(2009)0510 – C7 0255/2009 – 2009/0138(COD))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Luís Paulo Alves

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 247/2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije

(KOM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–    ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0510),

–    ob upoštevanju členov 36 in 37 ter člena 299(2) Pogodbe ES, v skladu s katerimi se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0255/2009),

–    ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice uveljavitve Lizbonske pogodbe za medinstitucionalne postopke odločanja, ki so v teku“ (KOM(2009)0665),

–    ob upoštevanju člena 294(3) in členov 42, 43(2) in 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–    ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

–    ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–    ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenja Odbora za regionalni razvoj (A7-0054/2010),

1.   sprejme stališče v prvi obravnavi, kot je navedeno v nadaljevanju;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in parlamentom držav članic.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe– akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1 (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) Člen 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije poudarja pomen in posebnosti najbolj oddaljenih regij ter določa posebne ukrepe, katerih namen je zlasti opredeliti pogoje uporabe Pogodb za te regije, vključno s skupnimi politikami, pri čemer se upoštevajo njihove strukturne, socialne in gospodarske razmere, katerih sestavni del so oddaljenost, otoška lega, majhnost, težavna topografija in podnebje ter ekonomska odvisnost od maloštevilnih proizvodov, stalnost in součinkovanje teh dejavnikov pa močno otežujejo razvoj teh regij. Ti ukrepi se nanašajo na kmetijsko in ribiško politiko, pogoje za preskrbo s surovinami, državno pomoč ter pogoje dostopa do strukturnih skladov in horizontalnih programov Unije. Poleg tega Lizbonska pogodba regije iz člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije prvič vključuje v člen 107 Pogodbe o delovanju Evropske unije, tako da pomoč za spodbujanje njihovega gospodarskega razvoja velja za skladno z notranjim trgom.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe– akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava -1 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1 a) V skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 247/2006 lahko z odstopanjem od odstavka 4(2)(a) navedene uredbe Azori odpošljejo maksimalne letne količine sladkorja (oznaka KN 1701) v druge dele Unije. Če se upošteva, da bi proizvodnja sladkorne pese lahko postala zelo pomembno dopolnilo proizvodnji mleka na Azorih, zlasti na otoku San Miguel, pri čemer je treba upoštevati negotovo prihodnost trga mleka po odločitvi o odpravi mlečnih kvot in o njihovem postopnem povečanju v tem času, je treba proizvajalcem in predelovalcem, če bo odločitev o odpravi kvot obveljala, ponuditi alternativo temu sistemu, s katero bi lahko mlečnemu sektorju na Azorih zagotovili trajnost in razvoj, pa tudi dolgoročne dopolnilne možnosti za kmetijstvo, ter gospodarskim subjektom omogočili, da dosežejo ustrezno raven industrijskih in tržnih dejavnosti, ki bo stabilizirala ekonomsko in socialno okolje na Azorih. Veljavno odstopanje je zato treba podaljšati do 31. decembra 2019.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe– akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Člen 6 Uredbe (ES) št. 247/2006 določa prehodno obdobje, v katerem se lahko Kanarski otoki še nadalje preskrbujejo z določenimi količinami izdelkov na osnovi mleka iz oznak KN 1901 90 99 in 2106 90 92, namenjenih industrijski predelavi. To prehodno obdobje se izteče 31. decembra 2009. Proizvod iz oznake KN 1901 90 99 – posneto mleko v prahu z rastlinsko maščobo – je tradicionalni proizvod za lokalne potrošnike, tudi najrevnejše, in se prodaja na Kanarskih otokih zadnjih 40 let. Preskrba s tem proizvodom je ustvarila posebno lokalno industrijo, ki ustvarja nova delovna mesta in dodano vrednost. Ob sedanji gospodarski krizi je ustrezno ohraniti preskrbo s tem posebnim proizvodom in podaljšati prehodno obdobje iz člena 6 navedene uredbe do 31. decembra 2013.

(2) Člen 6 Uredbe (ES) št. 247/2006 določa prehodno obdobje, v katerem se lahko Kanarski otoki še nadalje preskrbujejo z določenimi količinami izdelkov na osnovi mleka iz oznak KN 1901 90 99 in 2106 90 92, namenjenih industrijski predelavi. To prehodno obdobje se izteče 31. decembra 2009. Vendar je proizvod iz oznake KN 1901 90 99 –posneto mleko v prahu z rastlinsko maščobo – postal tradicionalni proizvod za lokalne potrošnike, tudi najrevnejše. Preskrba z njim je ustvarila posebno lokalno industrijo, ki ustvarja nova delovna mesta in dodano vrednost. Zato je ustrezno ohraniti preskrbo s tem posebnim proizvodom, ki se uporablja le za lokalno porabo.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Zaradi strukturnega pomanjkanja mleka na Kanarskih otokih je posneto mleko v prahu z rastlinsko maščobo postalo tradicionalen proizvod, ki ga kot nadomestek za mleko uporabljajo lokalni potrošniki, zlasti tisti v stiski. Tako mora biti veljavno odstopanje ne le podaljšano, ampak mora postati trajno.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe– akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Drugi pododstavek člena 18(2) Uredbe (ES) št. 247/2006 določa postopno ukinitev vinogradov, zasajenih s prepovedanimi hibridnimi sortami vinske trte neposrednih proizvajalcev na Azorih in Madeiri do 31. decembra 2013. Tretji pododstavek člena 18(2) navedene Uredbe obvezuje Portugalsko, da vsako leto poroča, kako napredujeta preusmeritev in prestrukturiranje površin, zasajenih s takšnimi sortami vinske trte. Te določbe so strožje kot pravila iz člena 120a(5) Uredbe (ES) št. 1234/2007, saj je treba prepovedane hibridne sorte vinske trte izkrčiti, razen ko je pridelano vino izključno namenjeno porabi v družini proizvajalca vina. Zato je treba člen 18(2) in (3) Uredbe (ES) št. 247/2006 črtati, da se odpravi neskladje obravnave med regijama Azori in Madeira na eni strani in drugimi regijami Skupnosti na drugi strani.

(5) Drugi pododstavek člena 18(2) Uredbe (ES) št. 247/2006 določa postopno ukinitev vinogradov, zasajenih s prepovedanimi hibridnimi sortami vinske trte neposrednih proizvajalcev na Azorih in Madeiri do 31. decembra 2013. Tretji pododstavek člena 18(2) navedene Uredbe obvezuje Portugalsko, da vsako leto poroča, kako napredujeta preusmeritev in prestrukturiranje površin, zasajenih s takšnimi sortami vinske trte. Te določbe so strožje kot pravila iz člena 120a(5) Uredbe (ES) št. 1234/2007, saj je treba prepovedane hibridne sorte vinske trte izkrčiti, razen ko je pridelano vino izključno namenjeno porabi v družini proizvajalca vina. Zato je treba črtati datum 31. december 2013 iz člena 18(2) Uredbe (ES) št. 247/2006, da se odpravi neskladje obravnave med regijama Azori in Madeira na eni strani in drugimi regijami Unije na drugi strani ter da se omogoči nadaljnja preusmeritev vinogradov, zasajenih s prepovedanimi sortami vinske trte.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe– akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Zaradi omejenosti lokalnega trga in pogojev proizvodnje, ki povzročajo precejšnje dodatne stroške, Guadeloupe, Francoska Gvajana in Martinique niso uspeli razviti sektorjev mleka, ki bi zadostili lokalnim potrebam. Razvoj sektorja mleka na Madeiri na osnovi mleka, pridobljenega iz mleka v prahu, bi lahko služil kot model za razvoj tega sektorja v najbolj oddaljenih regijah z enakimi značilnostmi. Zato bi bilo treba pri reviziji Uredbe (ES) št. 247/2006, predvideni za sredo leta 2010, izvzetje, ki velja za Madeiro po prvem pododstavku člena 19(4) Uredbe (ES) št. 247/2006, razširiti tudi na Martinique, Guadeloupe in Francosko Gvajano.

 

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe– akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Možnosti za nadaljnje podaljšanje lokalne proizvodnje mleka v najbolj oddaljenih regijah, ki so izvzete iz prvega pododstavka člena 19(4) Uredbe (ES) št. 247/2006, so zelo omejene zaradi topografije zadevnih otokov. Kljub temu, da so obveznosti zagotavljanja zbiranja in prodaje mleka iz lokalne proizvodnje ohranjene, je ustrezno črtati obveznosti Komisije iz drugega pododstavka zadevnega člena, da se določi delež vključenega svežega mleka iz lokalne proizvodnje.

(7) Možnosti za razširitev lokalne proizvodnje mleka v najbolj oddaljenih regijah, za katere velja izvzetje iz prvega pododstavka člena 19(4) Uredbe (ES) št. 247/2006, so zelo omejene ali še vedno negotove zaradi topografije zadevnih otokov in ker so ti lokalni sektorji mleka nastali šele pred nedavnim. Kljub temu, da so obveznosti zagotavljanja zbiranja in prodaje mleka iz lokalne proizvodnje ohranjene, je ustrezno črtati obveznosti Komisije iz drugega pododstavka zadevnega člena, da se določi delež vključenega svežega mleka iz lokalne proizvodnje.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe– akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Z retroaktivno uporabo določb te uredbe od 1. januarja 2010 je treba zagotoviti kontinuiteto posebnih ukrepov za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in tudi izpolniti upravičena pričakovanja ustreznih subjektov.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Predlagane spremembe Uredbe št. 247/2006 morajo začeti veljati 1. januarja 2010, s čimer se omogoči nekaj kontinuitete pri veljavnih odstopanjih. Zato je treba dodati tudi uvodno izjavo, da se upraviči retroaktivna uporaba nove uredbe.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe– akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Člen 1 – točka 1 (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 247/2006</DocAmend2>

<Article2>Uvodna izjava 4</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) Uvodna izjava 4 se nadomesti z naslednjim:

 

"(4) Količine, za katere velja posebni režim preskrbe, so omejene na potrebe preskrbe najbolj oddaljenih regij, zato ta režim ne ovira pravilnega delovanja notranjega trga. Poleg tega gospodarske prednosti posebnega režima preskrbe ne bi smele povzročiti preusmeritev v trgovini z zadevnimi proizvodi. Odpošiljanje ali izvažanje teh proizvodov, ki niso predelani, iz najbolj oddaljenih regij je zato treba prepovedati. Vendar pa je odpošiljanje ali izvažanje teh proizvodov treba dovoliti, kadar so ugodnosti, ki izhajajo iz posebnega režima preskrbe, povrnjene ali kadar se v primeru predelanih proizvodov s tem omogoči regionalna trgovina ali trgovina med najbolj oddaljenima portugalskima regijama. Upoštevati je treba tudi tradicionalne trgovinske tokove med tretjimi državami in vsemi najbolj oddaljenimi regijami ter v skladu s tem dovoliti izvoz predelanih proizvodov v okvirih tradicionalnega izvoza v te regije. Ta omejitev naj se prav tako ne uporablja za tradicionalno odpošiljanje predelanih proizvodov v druge dele Unije. Zavoljo jasnosti in boljšega prilagajanja razvoju trga je treba referenčno obdobje, ki je podlaga za določitev največjih količin tradicionalnega izvoza ali pošiljk, izračunavati v skladu s to uredbo.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Namen predloga spremembe je večja jasnost sedanje uredbe glede pogojev, pod katerimi je dovoljeno izvažati ali odpošiljati nepredelane in predelane proizvode v okviru posebnih režimov preskrbe. Potreba po rednem posodabljanju največjih količin tradicionalnega izvoza in pošiljk v skladu s predlogom spremembe 5 k členu 4(2) je omenjena zaradi prilagoditve uredbe tržni realnosti.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe– akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Člen 1 – točka -1 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 247/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 2 – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a) Člen 2(2) se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

“2. V predhodni bilanci preskrbe se količinsko določijo letne potrebe po kmetijskih proizvodih iz odstavka 1. Lahko se pripravi tudi ločena predhodna bilanca z oceno potreb podjetij, ki pakirajo ali predelujejo proizvode za domači trg ali tiste, ki se tradicionalno pošiljajo v druge dele Unije ali se izvažajo v okviru regionalnih ali tradicionalnih trgovinskih tokov. Če se pripravi ločena predhodna bilanca, se količine, ki so bile določene, redno posodabljajo, da odražajo spremembe na trgu, opisane v členu 4(2).”

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

V skladu s predlogom spremembe 5 k členu 4(2) je treba redno posodabljati največje količine predelanih proizvodov, ki se lahko letno izvozijo ali odpošljejo iz najbolj oddaljenih regij v okviru lokalne trgovine ali tradicionalnih pošiljk.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe– akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Člen 1 – točka -1 b (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 247/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 2 – točka a</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1b) Člen 4(2)(a) se nadomesti z naslednjim:

 

"(a) ki se izvažajo v tretje države ali odpošiljajo v druge dele Unije, v mejah količin, ki ustrezajo tradicionalnemu izvozu in tradicionalnim odpremam. Te količine določi Komisija v skladu s postopkom iz člena 26(2) in na podlagi povprečnega izvoza ali odprem v treh letih pred tekočim letom, ob upoštevanju minimalnega praga, ki je enak povprečju izvoza ali odprem v letih 1989, 1990 in 1991. Te količine se vodijo in predstavijo kot enoten znesek, ki vključuje količine, izvožene v tretje države, in količine, odposlane v druge dele Unije;

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Predlog spremembe povprečen izvoz ali odpreme v preteklih treh letih vključuje v formulo za izračun največjih letnih količin predelanih proizvodov, ki se lahko izvozijo ali odpošljejo iz najbolj oddaljenih regij v okviru regionalne trgovine in tradicionalnih pošiljk. Sedanje omejitve količin zavirajo lokalno industrijo in zaposlovanje, saj podjetja zaradi ogromnih stroškov prevoza nimajo nobene koristi od ekonomije obsega.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe – akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Člen 1 – točka (-1 c) (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 247/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 3</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1c) Člen 4(3) se nadomesti z naslednjim:

3. Z odstopanjem od odstavka 2(a) se sme z Azorov v druge dele Unije vsako leto odposlati največja količina sladkorja (oznaka KN 1701) 3000 ton za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Glede na predvideno odpravo sistema mlečnih kvot je za kmete na Azorih nujno treba najti alternativne kulture. Sedanja pridelava sladkorne pese je lahko rešitev za večjo raznolikost, če bodo imeli pridelovalci in gospodarski subjekti dolgoročno perspektivo stabilnosti in donosnosti tega sektorja, da bodo lahko dosegli raven proizvodnje in trgovine, ki bo omogočila socialno, okoljsko in ekonomsko trajnostno kmetovanje v tej oddaljeni regiji.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe– akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Člen 1 – točka 2</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 247/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 6</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 2 se lahko Kanarski otoki med 1. januarjem 2010 in 31. decembrom 2013 še nadalje preskrbujejo z izdelki na osnovi mleka iz tarifne oznake KN 1901 90 99 (posneto mleko v prahu z rastlinsko maščobo), namenjenimi za industrijsko predelavo, in sicer do 800 ton na leto. Pomoč, ki se odobri za dobavo tega proizvoda iz Skupnosti, ne sme presegati 210 EUR na tono in se vračuna v omejitev iz člena 23. Ta proizvod je namenjen izključno za lokalno porabo.

Z odstopanjem od člena 2 se lahko Kanarski otoki še nadalje preskrbujejo z izdelki na osnovi mleka iz tarifne oznake KN 1901 90 99 (posneto mleko v prahu z rastlinsko maščobo), namenjenimi za industrijsko predelavo, in sicer do 800 ton na leto. Pomoč, ki se odobri za dobavo tega proizvoda iz Unije, ne sme presegati 210 EUR na tono in se vračuna v omejitev iz člena 23. Ta proizvod je namenjen izključno za lokalno porabo.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Zaradi strukturnega pomanjkanja mleka na Kanarskih otokih je posneto mleko v prahu z rastlinsko maščobo postalo tradicionalen proizvod, ki ga kot nadomestek za mleko uporabljajo lokalni potrošniki, zlasti tisti v stiski. Tako mora biti veljavno odstopanje ne le podaljšano, ampak mora postati trajno.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe– akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Člen 1 – točka 4</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 247/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Portugalska postopoma ukine vinograde, zasajene s prepovedanimi hibridnimi sortami vinske trte neposrednih proizvajalcev, po potrebi ob podpori, določeni v členu 103q Uredbe (ES) št. 1234/2007.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

S črtanjem tega dela člena 18(2) predlog Komisije presega cilj, da se uredba o programu posebnih ukrepov za oddaljene regije uskladi z ustreznimi določbami v uredbi o enotni SUT.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe– akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Člen 1 – točka 5</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 247/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 19 – odstavek 4 – pododstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ne glede na člen 114(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 se na Madeiri in v francoskem čezmorskem departmaju Reunion proizvodnja steriliziranega mleka, obnovljenega iz mleka v prahu s poreklom iz Skupnosti, odobri za lokalnih potreb porabe, če ta ukrep ne ovira zbiranja in prodaje lokalno proizvedenega mleka. Ta proizvod je namenjen izključno za lokalno porabo.

4. Ne glede na člen 114 Uredbe (ES) št. 1234/2007 se na Madeiri in v francoskem čezmorskem departmaju Réunion proizvodnja steriliziranega mleka, obnovljenega iz mleka v prahu s poreklom iz Unije, odobri za potrebe lokalne porabe, če ta ukrep zagotavlja zbiranje in prodajo lokalno proizvedenega mleka in ne ovira prizadevanj za razvoj te proizvodnje. Ta proizvod je namenjen izključno za lokalno porabo, njegovo kakovost pa je treba ohraniti.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe– akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Člen 1 – točka 5</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 247/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 19 – odstavek 4 – pododstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podrobna pravila za uporabo tega odstavka se sprejmejo po postopku iz člena 26(2) te Uredbe.“

Način pridobivanja tako obnovljenega steriliziranega mleka se jasno navede na prodajni označbi.

</Amend></RepeatBlock-Amend>

 

 


 

OBRAZLOŽITEV

 

V predlogu Komisije KOM (2009)0510 je predvidenih nekaj predlogov sprememb Uredbe (ES) št. 247/2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije. Glavne spremembe se nanašajo na uvedbo, podaljšanje in prilagoditev nekaterih odstopanj v sladkornem, mlečnem in vinskem sektorju.

 

Poročevalec meni, da bodo predlagane spremembe koristile tem najbolj oddaljenim regijam, vendar pa je mnenja, da je zaradi težkega ekonomskega položaja teh regij, zlasti v času krize, potrebnih nekaj dodatnih predlogov sprememb.

 

Razmere so zlasti kritične na Azorih, kjer je zaradi nedavne krize na mlečnih trgih močno prizadet mlečni sektor, ki je glavna kmetijska dejavnost v regiji. Proizvodnja mleka na Azorih trenutno predstavlja 30 % celotne portugalske proizvodnje. Nedavno poročilo Evropskega računskega sodišča[1] pa na podlagi podatkov Komisije opozarja na pričakovano "počasno izginjanje" kmetij za proizvodnjo mleka na območjih z omejenimi možnostmi zaradi odločitev, ki izhajajo iz sistematskega pregleda skupne kmetijske politike, ter opozarja na socialno-ekonomske izzive, ki izhajajo iz teh razmer.

 

Z ekonomskega in okoljskega vidika je pridelava sladkorne pese najbolj uspešna alternativa proizvodnji mleka na Azorih. Vendar je treba pridelovalcem in predelovalcem zagotoviti dolgoročno perspektivo ter gospodarskim subjektom omogočiti, da dosežejo ustrezno raven industrijskih in tržnih dejavnosti in na ta način spodbuditi tako raznolikost. Poročevalec zato predlaga, da se veljavno odstopanje v členu 4(3) Uredbe (ES) št. 247/2006, po katerem lahko Azori odpošljejo maksimalne količine sladkorja v ostale dele Skupnosti, podaljša do 31. decembra 2019, količina pa se določi na 3000 ton letno za celotno obdobje. Glede na potrebe lokalnega trga, ki po ocenah znašajo približno 4500 do 5000 ton letno, bi sektorju sladkorja z maksimalno odposlano količino 3000 ton zagotovili minimalni kritični obseg, potreben za uspešno in trajnostno industrijo. Odstopanje ne bi zelo vplivalo na konkurenco, saj proizvodnja sladkorja na Azorih predstavlja približno 1 odstotek portugalske proizvodnje in manj kot 0,05 odstotka proizvodnje EU. Poleg tega je regionalna vlada Azorov, kot odgovor na posledice ukrepov sistematskega pregleda ter ker je bilo treba ohraniti ta instrument za večjo raznolikost regionalne kmetijske politike, ravnokar pridobila večinski delež edine tovarne za predelavo sladkorja v regiji, ki je bila v velikih ekonomskih težavah.

 

Sedanja lokalna pridelava sladkorne pese na Azorih tudi ne zadošča, da bi industrija lahko dosegla dodeljene kvote, na tržišču pa ni večjih količin. Azorom je zato treba omogočiti izjemo za uvoz surovega trsnega sladkorja, kot predlaga Komisija.

 

Poleg tega zaradi strukturnega pomanjkanja mleka na Kanarskih otokih lokalni potrošniki, zlasti tisti v stiski, že desetletja kot nadomestek za mleko tradicionalno uporabljajo posneto mleko v prahu z rastlinsko maščobo. Komisija predlaga podaljšanje do 31. decembra 2013 za odstopanje, v skladu s katerim se lahko ta regija oskrbuje s takimi pripravki. Poročevalec meni, da mora veljavno odstopanje postati trajno, saj je ta proizvod postal osnovna sestavina v lokalni prehrani in se ga uporablja samo za lokalno porabo.

 

Tudi v francoskem čezmorskem departmaju Reunion in na Madeiri lokalna proizvodnja mleka ne zadošča. Poročevalec zato podpira predlog, da se tudi za Reunion dovoli odstopanje, odobreno Madeiri, in sicer da se za pridobivanje steriliziranega mleka za prehrano ljudi obnavlja mleko v prahu ter da v obnovljeno mleko ni obvezno dodajati lokalno pridelanega svežega mleka.

 

V vinskem sektorju med predlaganimi spremembami Komisije za prilagoditev Uredbe št. 247/2006 novim določbam, vključenim v uredbo o enotni SUT, ni bilo določbe o podpori za ukinitev vinogradov na Portugalskem, zato je treba to določbo ponovno uvesti.

 

Preostali predlogi sprememb so povezani s tem, da je med zakonodajnim postopkom za ta predlog začela veljati Lizbonska pogodba. Predlogi se nanašajo tudi na potrebne spremembe pravne podlage in postopka, nekdanjih postopkov komitologije ter na zagotovitev retroaktivne uporabe spremenjene uredbe, tako da lahko spremenjena odstopanja začnejo veljati 1. januarja 2010, kot pričakujejo ustrezni subjekti.

 


 

<Date>{24/02/2010}24.2.2010</Date>

MNENJE <CommissionResp>Odbora za regionalni razvoj</CommissionResp>

<CommissionInt>za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja</CommissionInt>

<Titre>o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 247/2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije</Titre>

<DocRef>(KOM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))</DocRef>

Pripravljavec mnenja: <Depute>Nuno Teixeira</Depute>

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Gospodarski in socialni razvoj najbolj oddaljenih regij EU določajo njihova obrobna lega, ozemeljska ločenost, majhno ozemlje, težke podnebne razmere in teren ter gospodarska odvisnost od majhnega obsega blaga in storitev.

 

Po mnenju poročevalca te stalne ovire zahtevajo stalno podporo, namenjeno boljši socialni koheziji ter bolj vzdržnemu gospodarstvu in okolju.

 

Člen 349 Lizbonske pogodbe predvideva možnost specifičnih ukrepov za najbolj oddaljene regije, ki bi jih bilo treba še naprej uresničevati s pobudami, prilagojenimi specifičnim potrebam zlasti v kmetijstvu.

 

Finančni okvir po letu 2013 bi moral temeljiti na načelu solidarnosti s ciljem socialne in ozemeljske kohezije. Ukrepe podpore najbolj oddaljenim regijam, ki vključujejo dobavni režim, ne bi smeli razumeti kot neupravičeno prednost, saj se večinoma nanašajo na blago in storitve, ki se proizvajajo in uporabljajo na lokalni ravni in bi torej težko izkrivljali konkurenco. 

 

Razvoj kmetijsko-prehrambene industrije v najbolj oddaljenih regijah ter znanje in izkušnje, pridobljeni z uporabo Uredbe (ES) št. 247/2006 so prav tako pokazale, da je treba prilagoditi tudi druge uredbe, ki so neposredno povezane s to uredbo. Uredbo Komisije (ES) št. 793/2006, ki opredeljuje nekatera pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 247/2006, bi bilo treba pregledati, na primer v zvezi z največjimi količinami izvoza in odpošiljanja proizvodov, predelanih v najbolj oddaljenih regijah iz proizvodov, za katere velja poseben dobavni režim v okviru regionalne trgovine in tradicionalnih pošiljk. Poleg tega bi bilo treba Angolo, ki trenutno sodeluje v trgovinskih tokovih z Avtonomno regijo Madeiro, vpisati v prilogo VI Uredbe (ES) 793/2006 kot tretjo državo, v katero se v okviru regionalne trgovine izvažajo predelani proizvodi iz Madeire.

 

Razen tega so v Uredbi Komisije št. 793/2006 navedeni tehnični podatki, na primer rok za plačilo podpore, ki bi se prav tako lahko spremenili v skladu s predlogom za prenovitev direktive o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (Trgovinski posli: boj proti zamudam pri plačilih (razveljavitev Direktive 2000/35/ES). Prenovitev, COD/2009/0054).

Poročevalec se v grobem strinja s sedanjim predlogom, zlasti kar zadeva naslednje vidike:

 

prilagoditev člena 5 Uredbe št. 247/2006, ki odraža nove določbe Uredbe (ES) št. 1234/2007 in omogoča Azorskim otokom vključitev surovega trsnega sladkorja v predhodno bilanco preskrbe;

 

podaljšanje izjeme iz člena 2, ki Kanarskim otokom omogoča nadaljnjo preskrbo z nekaterimi živili na osnovi mleka, ki so ključen segment lokalne prehrane in industrije, do 31. decembra 2013;

 

črtanje sklicevanja na določbe o pregledih in kaznih v členu 12(f) v skladu z izkušnjami pri izvajanju podpornih programov Skupnosti. Poročevalec opozarja, da bodo države članice v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 247/2006 obvestile Komisijo o takšnih ukrepih;

 

podaljšanje izvzetja, ki je že odobreno za Madeiro, za francoski čezmorski departma Reunion za proizvodnjo steriliziranega mleka, obnovljenega iz mleka v prahu s poreklom v Skupnosti, za lokalno porabo.

 

Kljub temu poročevalec predlaga v nadaljevanju pojasnjene spremembe v zvezi z odprtimi vprašanji, ki bi lahko pospešile razvoj najbolj oddaljenih regij:

 

V uvodni izjavi sedanjega predloga Komisije bi bilo treba omeniti črtanje datuma 31. december 2013 iz člena 18(2) Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006, da se odpravi neskladje obravnave med regijama Azori in Madeira na eni in drugimi regijami Skupnosti na drugi strani.

 

V sedanji predlog bi bilo treba vstaviti dodatno uvodno izjavo (7a) s sklicem na retroaktivno uporabo uredbe.

 

Še naprej bi si morali prizadevati za izboljšanje fleksibilnosti pri upravljanju režimov preskrbe, da bi dosegli hitre in učinkovite prilagoditve na posebne značilnosti regij in razvoj lokalnih trgov. Zato bi bilo treba v uvodni izjavi 4 in členu 2(2) Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 omeniti potrebo po rednem posodabljanju največjih količin predelanih proizvodov, ki se lahko letno izvozijo ali odpošljejo iz najbolj oddaljenih regij v okviru regionalne trgovine in tradicionalnih pošiljk.

 

V skladu s tem bi bilo treba spremeniti člen 4(2) iste Uredbe, tako da bi v formulo za izračun teh največjih letnih količin vključili povprečne količine izvoza ali pošiljk v preteklih treh letih, pri čemer bi se kot najnižji prag ohranilo povprečje izvoza ali pošiljk v letih 1989, 1990 in 1991, ki so referenčna leta Uredbe Sveta (ES) 247/2006. Ta sprememba je namenjena tudi boljši prilagoditvi na tržne razmere. Sedanje omejitve količin zavirajo lokalno industrijo in zaposlovanje, saj podjetja zaradi ogromnih stroškov prevoza nimajo posebnih koristi od ekonomije obsega. Te količine se vodijo in predstavijo kot enoten znesek, ki vključuje tako količine, izvožene v tretje države, kot tudi količine, odposlane v druge dele Skupnosti.

 

V členu 18(2) sedanjega predloga Komisije bi bilo treba navesti, da za postopno opuščanje prepovedanih hibridnih sort vinske trte neposrednih proizvajalcev na Portugalskem velja možnost pridobitve podpore Skupnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1234/2007.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe – akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Drugi pododstavek člena 18(2) Uredbe (ES) št. 247/2006 določa postopno ukinitev vinogradov, zasajenih s prepovedanimi hibridnimi sortami vinske trte neposrednih proizvajalcev na Azorih in Madeiri do 31. decembra 2013. Tretji pododstavek člena 18(2) navedene Uredbe obvezuje Portugalsko, da vsako leto poroča, kako napredujeta preusmeritev in prestrukturiranje površin, zasajenih s takšnimi sortami vinske trte. Te določbe so strožje kot pravila iz člena 120a(5) Uredbe (ES) št. 1234/2007, saj je treba prepovedane hibridne sorte vinske trte izkrčiti, razen ko je pridelano vino izključno namenjeno porabi v družini proizvajalca vina. Zato je treba člen 18(2) in (3) Uredbe (ES) št. 247/2006 črtati, da se odpravi neskladje obravnave med regijama Azori in Madeira na eni strani in drugimi regijami Skupnosti na drugi strani.

(5) Drugi pododstavek člena 18(2) Uredbe (ES) št. 247/2006 določa postopno ukinitev vinogradov, zasajenih s prepovedanimi hibridnimi sortami vinske trte neposrednih proizvajalcev na Azorih in Madeiri do 31. decembra 2013. Tretji pododstavek člena 18(2) navedene Uredbe obvezuje Portugalsko, da vsako leto poroča, kako napredujeta preusmeritev in prestrukturiranje površin, zasajenih s takšnimi sortami vinske trte. Te določbe so strožje kot pravila iz člena 120a(5) Uredbe (ES) št. 1234/2007, saj je treba prepovedane hibridne sorte vinske trte izkrčiti, razen ko je pridelano vino izključno namenjeno porabi v družini proizvajalca vina. Zato je treba črtati datum 31. december 2013 iz člena 18(2) Uredbe (ES) št. 247/2006, da se odpravi neskladje obravnave med regijama Azori in Madeira na eni strani in drugimi regijami Skupnosti na drugi strani.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe – akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Zaradi omejenosti lokalnega trga in pogojev proizvodnje, ki povzroča precejšnje dodatne stroške, Gvadalupe, Francoska Gvajana in Martinik niso uspeli razviti sektorjev mleka, ki bi ustrezali lokalnim potrebam. Razvoj sektorja mleka na Madeiri na osnovi mleka, pridobljenega iz mleka v prahu, bi lahko služil kot model za razvoj tega sektorja v najbolj oddaljenih regijah z enakimi značilnostmi. Zato bi bilo treba izvzetje, ki velja za Madeiro po prvem pododstavku člena 19(4) Uredbe št. 247/2006, razširiti tudi na Martinik, Gvadalupo in Francosko Gvajano.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe – akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Možnosti za nadaljnje podaljšanje lokalne proizvodnje mleka v najbolj oddaljenih regijah, ki so izvzete iz prvega pododstavka člena 19(4) Uredbe (ES) št. 247/2006, so zelo omejene zaradi topografije zadevnih otokov. Kljub temu, da so obveznosti zagotavljanja zbiranja in prodaje mleka iz lokalne proizvodnje ohranjene, je ustrezno črtati obveznosti Komisije iz drugega pododstavka zadevnega člena, da se določi delež vključenega svežega mleka iz lokalne proizvodnje.

(7) Možnosti za razširitev lokalne proizvodnje mleka v najbolj oddaljenih regijah, za katere velja izvzetje iz prvega pododstavka člena 19(4) Uredbe (ES) št. 247/2006, so zelo omejene ali še vedno negotove zaradi topografije zadevnih otokov in ker so ti lokalni sektorji mleka nastali šele pred nedavnim. Kljub temu, da so obveznosti zagotavljanja zbiranja in prodaje mleka iz lokalne proizvodnje ohranjene, je ustrezno črtati obveznosti Komisije iz drugega pododstavka zadevnega člena, da se določi delež vključenega svežega mleka iz lokalne proizvodnje.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe – akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Retroaktivna uporaba določb te uredbe bi morala zagotoviti kontinuiteto posebnih ukrepov za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in tudi izpolniti upravičena pričakovanja zadevnih upravljavcev.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe – akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Člen 1 – točka -1 (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 247/2006</DocAmend2>

<Article2>Uvodna izjava 4</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) Uvodna izjava 4 se nadomesti z naslednjim:

 

"(4) Količine, za katere velja posebni režim preskrbe, so omejene na potrebe preskrbe najbolj oddaljenih regij, zato ta režim ne ovira pravilnega delovanja notranjega trga. Poleg tega gospodarske prednosti posebnega režima preskrbe ne bi smele povzročiti preusmeritev v trgovini z zadevnimi proizvodi. Odpošiljanje ali izvažanje teh proizvodov, ki niso predelani, iz najbolj oddaljenih regij je zato treba prepovedati. Vendar pa je odpošiljanje ali izvažanje teh proizvodov treba dovoliti, kadar so ugodnosti, ki izhajajo iz posebnega režima preskrbe, povrnjene ali kadar se v primeru predelanih proizvodov s tem omogoči regionalna trgovina ali trgovina med najbolj oddaljenima portugalskima regijama. Upoštevati je treba tudi tradicionalne trgovinske tokove med tretjimi državami in vsemi najbolj oddaljenimi regijami ter v skladu s tem dovoliti izvoz predelanih proizvodov v okvirih tradicionalnega izvoza v te regije. Ta omejitev naj se prav tako ne uporablja za tradicionalno odpošiljanje predelanih proizvodov drugam v Skupnost. Zavoljo jasnosti in boljšega prilagajanja razvoju trga je treba referenčno obdobje, ki je podlaga za določitev največjih količin tradicionalnega izvoza ali pošiljk, izračunavati v skladu s to uredbo.“

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Namen predloga spremembe je večja jasnost sedanje uredbe v zvezi s pogoji, pod katerimi je dovoljeno izvažati ali odpošiljati nepredelane ali predelane proizvode v okviru posebnih režimov preskrbe. Potreba po rednem posodabljanju največjih količin izvoza in pošiljk v skladu s predlogom spremembe 5 k členu 4(2) pa je omenjena zaradi prilagoditve uredbe stvarnim razmeram na trgu.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe – akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Člen 1 – točka -1 a (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 247/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 2 – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a) Člen 2(2) se nadomesti z naslednjim besedilom:

 

“2. V predhodni bilanci preskrbe se količinsko določijo letne potrebe po kmetijskih proizvodih iz odstavka 1. Lahko se pripravi tudi ločena predhodna bilanca z oceno potreb podjetij, ki pakirajo ali predelujejo proizvode za domači trg ali tiste, ki se tradicionalno pošiljajo v druge dele Skupnosti ali se izvažajo v tretje države v okviru regionalnih ali tradicionalnih trgovinski tokov. Če se pripravi ločena predhodna bilanca, se količine, ki so bile določene, redno posodabljajo, da odražajo spremembe na trgu, opisane v členu 4(2).”

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

V skladu s predlogom spremembe 5 k členu 4(2) je treba redno posodabljati največje količine predelanih proizvodov, ki se lahko letno izvozijo ali odpošljejo iz najbolj oddaljenih regij v okviru lokalne trgovine in tradicionalnih pošiljk.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe – akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Člen 1 – točka -1 b (novo)</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 247/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 4 – odstavek 2 – točka (a)</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1b) Člen 4(2)(a) se nadomesti z naslednjim:

 

"(a) ki se izvažajo v tretje države ali odpošiljajo v druge dele Skupnosti, v mejah količin, ki ustrezajo tradicionalnemu izvozu in tradicionalnim pošiljkam. Te količine določi Komisija v skladu s postopkom iz člena 26(2) in na podlagi povprečnega izvoza ali pošiljk v treh letih pred tekočim letom, ob upoštevanju minimalnega praga, ki je enak povprečju izvoza ali pošiljk v letih 1989, 1990 in 1991. Te količine se vodijo in predstavijo kot enoten znesek, ki vključuje količine, izvožene v tretje države, in količine, odposlane v druge dele Skupnosti.

<TitreJust>Obrazložitev</TitreJust>

Predlog spremembe vključuje povprečne količine izvoza ali pošiljk v preteklih treh letih v formulo za izračun največjih letnih količin predelanih proizvodov, ki se lahko izvozijo ali odpošljejo iz najbolj oddaljenih regij v okviru regionalne trgovine in tradicionalnih pošiljk. Sedanje omejitve količin zavirajo lokalno industrijo in zaposlovanje, saj podjetja zaradi ogromnih stroškov prevoza nimajo nobene koristi od ekonomije obsega.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe – akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Člen 1 – točka 4</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 247/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 18 – odstavek 2</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ne glede na člen 120a(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 se grozdje prepovedanih hibridnih sort vinske trte neposrednih proizvajalcev (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), ki se nabira na Azorih in na Madeiri, lahko uporablja le za proizvodnjo vina, ki se sme tržiti le znotraj teh regij.

2. Ne glede na člen 120a(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 se grozdje prepovedanih hibridnih sort vinske trte neposrednih proizvajalcev (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), ki se nabira na Azorih in na Madeiri, lahko uporablja le za proizvodnjo vina, ki se sme tržiti le znotraj teh regij. Portugalska postopoma ukine vinograde, zasajene s prepovedanimi hibridnimi sortami vinske trte neposrednih proizvajalcev, po potrebi ob podpori iz člena 103q Uredbe (ES) št. 1234/2007.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe – akt o spremembi</DocAmend>

<Article>Člen 1 – točka 5</Article>

<DocAmend2>Uredba (ES) št. 247/2006</DocAmend2>

<Article2>Člen 19 – odstavek 4 – pododstavek 1</Article2>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ne glede na člen 114(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 se na Madeiri in v francoskem čezmorskem departmaju Reunion proizvodnja steriliziranega mleka, obnovljenega iz mleka v prahu s poreklom iz Skupnosti, odobri za lokalnih potreb porabe, če ta ukrep ne ovira zbiranja in prodaje lokalno proizvedenega mleka. Ta proizvod je namenjen izključno za lokalno porabo.

4. Ne glede na člen 114(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 se na Madeiri in v francoskem čezmorskem departmaju Réunion proizvodnja steriliziranega mleka, pridobljenega iz mleka v prahu s poreklom iz Skupnosti, odobri za potrebe lokalne porabe, če ta ukrep ne ovira zbiranja in prodaje lokalno proizvedenega mleka in prizadevanj za spodbujanje razvoja te proizvodnje. Ta proizvod je namenjen izključno za lokalno porabo.

</Amend>

 

</RepeatBlock-Amend>


POSTOPEK

Naslov

Posebni ukrepi za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (sprememba Uredbe (ES) št. 247/2006)

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Pristojni odbor

AGRI

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

12.11.2009

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Nuno Teixeira

4.11.2009

 

 

Obravnava v odboru

25.1.2010

 

 

 

Datum sprejetja

22.2.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Viktor Uspaskich, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Heide Rühle, Peter Simon, László Surján, Evžen Tošenovský, Sabine Verheyen

 

 

 


POSTOPEK

Naslov

Posebni ukrepi za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (sprememba Uredbe (ES) št. 247/2006)

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Datum predložitve EP

2.10.2009

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

12.11.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

REGI

12.11.2009

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Luís Paulo Alves

30.9.2009

 

 

Obravnava v odboru

10.11.2009

22.2.2010

 

 

Datum sprejetja

17.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Lena Ek, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

Datum predložitve

23.3.2010

 

 
[1] "Ali so instrumenti za upravljanje trga mleka in mlečnih izdelkov dosegli svoje glavne cilje?" Posebno poročilo 14/2009; http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/3400326.PDF