Nahajate se tukaj

Devet projektov Cipra izbranih za financiranje, za razpis pri Komisiji odgovoren uradnik iz Cipra

Evropska komisija je 22. marca 2017 objavila rezultate razpisa za financiranje prve faze v okviru programa Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe, ki je namenjen 15 državam članicam in pridruženim državam s slabšim sestavljenim indikatorjem raziskovalne odličnosti (composite indicator on research excellence).

Med 30 projekti je bilo izbranih kar devet s Cipra, iz nekaterih držav upravičenk pa ni bil izbran noben projekt (Madžarska, Slovaška), iz mnogih le eden (npr. Hrvaška, Latvija, Bolgarija, Romunija). Pri Komisiji je za projekte povezovanja (Teaming) odgovoren uradnik s Cipra.

Zato Evropsko komisijo sprašujem:

1.       Ali bo sprožila preverbo izbirnega postopka, da bi ugotovila, zakaj je bila ena država članica zelo uspešna, večina ostalih pa zelo neuspešnih?

2.       Ali meni, da rezultati izbirnega postopka vzbujajo dvom v nepristranskost ocen, in kako skrbi za preprečevanje navzkrižja interesov v izbirnem postopku?

3.       Kako bo ukrepala, da prepreči dvome v pošteno izvedbo izbirnega postopka? Ali bo sprožila postopek ugotavljanja pravilnosti postopka ocenjevanja?

 

V imenu Komisije je odgovarjal komisar Carlosa Moedasa:

Pri razpisu za zbiranje predlogov za prvo fazo projektov povezovanja (Teaming) v okviru delovnega programa Obzorje 2020 „Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe“ 2016–2017, Widespread-04-2017 je bila razmeroma visoka stopnja uspešnosti za številne vloge s Cipra. To je bil rezultat ocenjevanja, ki so ga ob popolni preglednosti izpeljali zunanji neodvisni strokovnjaki in ga je nadzoroval neodvisni opazovalec. Celotni postopek ocenjevanja upravlja Izvajalska agencija za raziskave (REA), rezultate ocenjevanja pa izvaja Komisija.

V celotnem postopku ocenjevanja se izvajajo ukrepi, katerih namen je zagotavljanje poštenosti ocenjevanja, vključno z obvladovanjem morebitnih navzkrižij interesov med ocenjevalci, pravili za izbiro strokovnjakov, informativnimi sestanki za strokovnjake in prisotnostjo neodvisnih opazovalcev za spremljanje skladnosti s postopki ocenjevanja (Splošna priloga H delovnega programa, pravila ocenjevanja).

Notranja analiza in neodvisni opazovalec sta ugotovila, da je bil postopek nepristranski, pravičen in popolnoma skladen s pravili za ocenjevanje, objavljenimi v razpisu.

Ta razpis za zbiranje predlogov je bil zelo konkurenčen, pri čemer se ga je udeležila sorazmerno majhna populacija vložnikov; zato rezultati ocenjevanja ne pokažejo sorazmerno porazdelitve držav, ki so predložile predloge. Komisija ni uvedla nobenih omejitev glede števila predlogov, ki jih je treba predložiti, in vsi predlogi so bili ocenjeni neodvisno glede na druge na podlagi njihove kakovosti v zvezi z merili ocenjevanja, objavljenimi v delovnem programu.